image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Březsko jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě platných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se o právní předpis Evropské unie, který je přímo použitelný ve všech jejích členských státech, známý také pod zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation.

Obec níže uvedenými údaji plní svou informační povinnost podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Obec Březsko, Březsko 12, 798 52  Konice
Telefon: +420 582 396 034, +420 723 882 416
E-mail: obec@obecbrezsko.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Jaroslav Jordán, tel: 777 722 720; e-mail: poverenec@jjpgroup.cz 

Informace o zpracování osobních údajů:

Obec Březsko provádí na základě právních předpisů zpracovávání osobních údajů. Pro některá zpracování, převážně v oblasti výkonu samostatné působnosti, je obec správcem daných osobních údajů. V těchto případech má správce povinnost poskytovat subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů. Obec dále zpracovává osobní údaje, které na základě jednotlivých zákonů provádí v oblasti přenesené působnosti pro stát - Českou republiku.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů a jak je můžete uplatnit

Pokud Obec Březsko zpracovává vaše osobní údaje, nebo údaje vašich dětí, můžete uplatnit svá práva subjektů údajů (podrobně viz Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Máte právo na potvrzení, zda jsou nebo nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud ano, pak toto právo zahrnuje i přístup k těmto osobním údajům a k dalším souvisejícím informacím o jejich zpracování. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Toto právo můžete uplatnit u správce osobních údajů pro všechna zpracování prováděná obcí.

Právo na opravu (čl. 16 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit u správce osobních údajů pro všechna zpracování prováděná obcí.

Právo na výmaz (čl. 17 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na výmaz můžete uplatnit jen ze stanovených důvodů. Například proto, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo proto, že subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. Právo na výmaz nelze mimo jiné uplatnit, pokud je zpracování daných osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely archivace ve veřejném zájmu za podmínek obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dále toto právo nelze uplatnit, jde-li o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Vzhledem k uvedeným výjimkám bude možnost uplatnění tohoto práva u zpracování prováděných obcí spíše výjimečné.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 a 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na omezení zpracování můžete uplatnit jen ze stanovených důvodů. Například proto, že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo proto, že subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Toto právo můžete uplatnit u správce osobních údajů pro všechna zpracování prováděná obcí.

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatnit jen u zpracování, které je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě uzavřené se subjektem údajů, pokud se toto zpracování provádí automatizovaně. Toto právo nemůžete uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Vzhledem k uvedeným podmínkám není uplatnění tohoto práva u současných zpracování prováděných obcí možné.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Toto právo můžete uplatnit mimo jiné u zpracování nezbytných pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a u zpracování nezbytných pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Obec Březsko nevydává rozhodnutí založená výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky pro subjekty údajů nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo. Pokud by obec v budoucnu přistoupila k automatizovanému individuálnímu rozhodování, musely by být splněny podmínky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo odvolat souhlas, je-li dané zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů

Je-li dané zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu je subjekt údajů o možnosti odvolání souhlasu informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 a 80 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud se jako subjekt údajů domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost přímo u příslušného dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Toto právo se vztahuje na všechna zpracování osobních údajů.

Jak můžete svá práva subjektů údajů uplatnit

Žádost o uplatnění svých práv musíte podat tak, aby byla prokázána vaše totožnost. Pokud bude mít obec důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

Žádost by měla obsahovat komu je žádost adresována (Obci Březsko); kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování žadatele – subjektu údajů); o co se žádá nebo co se navrhuje (např. o potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají žadatele, jsou či nejsou zpracovávány, o opravu určitého, v žádosti uvedeného nepřesného osobního údaje nebo o doplnění neúplného určitého osobního údaje, o námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů, popsat konkrétně situaci nebo problém, uvést, o co jde, co žadatel očekává, nebo co navrhuje) a podpis žadatele.

Žádost s ověřeným podpisem můžete zaslat poštou na adresu Obec Březsko, Březsko 12, 798 52 Konice, nebo ji v úředních hodinách přinést osobně. Žádost můžete zaslat také datovou schránkou (ID datové schránky obce je h5paqva). Elektronicky je možné zaslat žádost s uznávaným elektronickým podpisem žadatele na e-mail obec.@obecbrezsko.cz.