image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vidimace, legalizace

Vidimace a legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověření pravosti podpisu se neprovede:

  • jde-li ověřován podpis na listině,která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně přeložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o: 1. prvopis, 2. již ověřenou vidimovanou listinu, 3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Legalizace - fyzická osoba jejíž podpis má být ověřen. Vidimace - kdokoli

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince, aj.). Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Způsobem zahájit řešení životní situace
Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí.

Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Březsko

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Obecní úřad Březsko, účetní: Lenka Dvořáková a starostka: Hana Kubová; v pracovní době OÚ 

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Legalizace - žadatel předloží platný doklad totožnosti a listinu, na které bude podpis ověřen. Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 30,-Kč za každý podpis. Vidimace - za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek 30,-Kč. Poplatek se platí v hotovosti na obecním úřadě.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy
Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci? - Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován